Je Weet Toch..

de makers van de brede tip
JeWeetToch tips
Tipit
diverse custom
Tipit
De makers van de BREDE tips!
JeWeetToch Box
Dutch
Dutch
Tipit
JeWeetToch tips
Classic tips
 
Artikel   1. Definities
Artikel   2. Identiteit van de ondernemer
Artikel   3. De overeenkomst
Artikel   4. Het aanbod
Artikel   5. Prijs
Artikel   6. Levering en uitvoering
Artikel   7. Betaling
Artikel   8. Herroepingsrecht
Artikel   9. Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 10. Kosten in geval van herroeping
Artikel 11. Toepasselijkheid
Artikel 12. Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 13. Conformiteit en garantie
Artikel 14. Klachtenregeling
Artikel 15. Geschillen
Artikel 16. Incassokosten en verzuim
Artikel 17. Duurtransacties
Artikel 18. Douanebepaling
Artikel 19. Privacy policy
 
Artikel   1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.  Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
2.  Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
3.  Dag: kalenderdag.
4.  Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
5.  Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6.  Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
7.  Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
8.  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
9.  Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 
Artikel   2. Identiteit van de ondernemer
Je Weet Toch Producties
Spaarne 50
1703 MT Heerhugowaard
BTW nr. 184754471B03
KVK 58149732
IBAN NL 27 RABO 0344209113
 
Artikel   3. De overeenkomst
1.  Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling door ondernemer.
2.  Het plaatsen van een bestelling via de webshop is voorbehouden aan personen van 18 jaar en ouder. Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant te kennen dat hij de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt of handelt met toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger.
3.  De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
4.  Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
5.  Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
6.  De ondernemer is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd,  deelt ondernemer dit gemotiveerd mede binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.
7.  De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
1.  het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
2.  de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
3.  de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
4.  de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
5.  de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6.  in geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 
Artikel   4. Het aanbod
1.  Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3.  Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 
Artikel 5. De prijs
1.  Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2.  In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.  Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.  Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
1.  deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
2.  de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5.  De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 
Artikel  6. Levering en uitvoering
1.  De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.  Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3.  Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4.  In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5.  Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingrecht niet worden uitgesloten.
6.  Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Consument moet bij overhandiging van producten zich er eerst van verzekeren dat er geen breuk heeft plaatsgevonden, door de doos te schudden en te luisteren of er glas rinkelt (geluid klinkt in de doos een beetje als regen). Consument dient de zending te weigeren indien glasbreuk hoorbaar is vastgesteld.
 
Artikel 7. Betaling
1.    Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 8 kalenderdagen na de factuurdatum. Van deze betaaltermijn kan worden afgeweken mits dit schriftelijk is overeengekomen.
2.    Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3.    De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4.    In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 
Artikel   8. Herroepingsrecht
1.  Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2.  Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken, voor zover dat nodig is, om te kunnen beoordelen of consument het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product onbeschadigd, ongebruikt en schoon, met alle geleverde toebehoren, formulieren en papieren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer verzekerd retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke terugzend instructies.
 
Artikel   9. Uitsluiting herroepingsrecht
1.  Indien de consument niet over een herroepingrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2.  Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor producten:
1.  die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument,
2.  die duidelijk persoonlijk van aard zijn,
3.  die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
3.  Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.
4.  De mededeling van uitsluiting van het herroepingsrecht kan op schriftelijke, elektronische en/of mondelinge wijze. 
 
Artikel   10. Kosten in geval van herroeping
1.  Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2.  Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 
Artikel   11. Toepasselijkheid
1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2.  Eventuele algemene voorwaarden van de consument worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
4.  Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
5.  Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
6.  Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met ondernemer in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ondernemer vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 
Artikel 12. Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 
Artikel 13. Conformiteit en garantie
1.  De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2.  Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer ten opzichte van de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 
Artikel 14. Klachtenregeling
1.  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen afzienbare tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
2.  De klacht moet op schriftelijke wijze binnen een termijn van 14 kalenderdagen bij ondernemer kenbaar worden gemaakt. De ondernemer reageert uiterlijk binnen 30 dagen op uw klacht tenzij
een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 
Artikel 15. Geschillen
1.  Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.  Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de bevoegd rechter bij de bevoegde arrondissementsrechtbank.
 
Artikel 16. Incassokosten en verzuim
1.  Indien de consument de overeengekomen prijs niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, is de consument zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken.
2.  Tevens is de consument met ingang van deze datum tot aan de datum van algehele betaling over het uitstaande bedrag een contractuele rente van 1,5% per kalendermaand verschuldigd aan ondernemer. Een gedeelte van een maand wordt hierbij als volle maand gerekend.
3.  Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van de consument. Ingeval de consument in gebreke is aan zijn (betalings)verplichtingen te voldoen, is de consument vergoeding verschuldigd van alle kosten die ondernemer moet maken ter verkrijging van voldoening buiten rechte, verder te noemen; incassokosten.
4.  Deze incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 37,00. Onder de incassokosten vallen de gemaakte kosten voor het versturen van herinneringen en aanmaningen, het onderzoeken van een minnelijke schikking, het overleggen met de consument, het onderzoeken van de verhaalbaarheid van de vorderingen en alle overige kosten, die gemaakt worden om voldoening van de consument te verkrijgen. Deze kosten staan los van de voldoening van de overige kosten als deurwaarderskosten, griffierechten, salarissen gemachtigden c.q. advocaat/procureur, waartoe in een vonnis van de rechter wordt besloten.
 
Artikel 17. Duurtransacties
1.  De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2.  Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.
 
Artikel 18. Douanebepaling
De ondernemer kan niet garanderen dat de douaneautoriteiten de goederen die u heeft besteld, niet in beslag zullen nemen. Indien dit het geval is, zal ondernemer u niet vergoeden voor enige betalingen.
 
Artikel 19. Privacy policy
Je Weet Toch Producties respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Je Weet Toch Producties gebruikt uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor gebruik anders dan bestellingen gebeurt dit uitsluitend met uw toestemming.
Je Weet Toch Producties gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten diensten te leveren. Wanneer u een bestelling plaatst, hebben wij uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 
Om het winkelen bij Je Weet Toch Producties zo aangenaam mogelijk te laten zijn, worden uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling opgeslagen. Je Weet Toch Producties gebruikt uw e-mailadres om u via nieuwsbrieven te informeren over de ontwikkeling op de website en over de speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.
 
Wanneer u bij Je Weet Toch Producties een bestelling plaatst bewaren wij uw gegevens op een server. U kunt dan een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u automatisch deze gegevensset niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. Wanneer uw  gegevensset onjuist is neemt dan zo snel mogelijk contact met ons op.
 
Wanneer u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. Wij zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers maar behouden het recht, bijdragen die niet aan onze website voorwaarden voldoen niet te publiceren. Wanneer u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken wij om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.
 
Je Weet Toch Producties verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren of bezorgen van uw bestelling. Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
 
De hiervoor genoemde bepalingen worden aangehaald als:
Algemene Voorwaarden per 1 februari 2015.
 
Vastgesteld d.d. 1 januari 2015 door Je Weet Toch Producties.
 
 

Ondernemer?

Bent u ondernemer? Vraag dan hier uw login aan voor speciale prijzen!!!

Gebruikerslogin

Contact

Je Weet Toch producties
Spaarne 50
1703 MT Heerhugowaard

BTWnr. 184754471B03
KVK 58149732
IBAN NL 27 RABO 0344209113

e: info@filtertip.nl
t: 06-25345971
   06-50524336

Bekijk hier  onze
Algemene voorwaarden

contactformulier

Meer filtertips...